Privacy statement

Privacy Statement Borrow a Brand

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 7 december 2018.

Borrow a Brand B.V. (hierna BaB) beheert een online platform met het doel het huren van fashion-items gemakkelijker te maken voor haar gebruikers. Op de platform kunnen bepaalde items ook gekocht of geruild worden met andere gebruikers

BaB vindt het belangrijk om zorgvuldig en conform de wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensverwerking en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensverwerking) met uw persoonsgegevens om te gaan. BaB is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. In het navolgende zal inzicht worden verschaft in de wijze waarop BaB uw gegevens verzamelt

en verwerkt en met welk doel BaB dit doet.

Verzameling persoonsgegevens

BaB verzamelt persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Hiervan verzamelt BaB de gegevens die de betrokken persoon of onderneming zelf aan BaB verstrekt. Dit betreffen bijvoorbeeld de naam, adres, telefoonnummer, informatie over de onderneming en bankgegevens van de betrokkene.

Hiernaast verzamelt BaB gegevens die bij het bezoeken van de website van BaB automatisch worden gegenereerd.

Doel verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden met de volgende doelen verwerkt:

 • Om de website van BaB betrouwbaar en bereikbaar te houden;
 • Om uitvoering te geven aan overeenkomsten;
 • Om informatie te verschaffen;
 • Om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan evenementen van BaB;

Om u op de hoogte te houden van interessante doorverwijzingsmogelijkheden;

Wijze van verwerking

Door BaB:

 • Wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan;
 • wordt de doel van gegevensverwerking duidelijk aan u vermeldt;
 • worden slechts gegevens verwerkt die nodig zijn om deze doelen te verwezenlijken;
 • wordt gestreefd naar een correcte en actuele gegevensbestand;
 • wordt uw uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van uw gegevens gevraagd in de

  gevallen waarin toestemming is vereist; en

 • worden uw persoonsgegevens op passende wijze beschermd om misbruik en

  ongeautoriseerde toegang te beperken.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en worden verwijderd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door BaB, anders dan met uw toestemming, in beginsel niet met anderen gedeeld. Dit gebeurt slechts indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of dienst of in het geval hiertoe een (wettelijke) verplichting bestaat. Indien dit het geval is houdt BaB zich aan de wettelijke maatstaven.

Cookies van Social Media

BaB maakt gebruik van buttons op de website om informatie te kunnen delen op social media. Op deze buttons zijn cookies van toepassing. Op deze cookies kunnen wij geen invloed uitoefenen.

Wat zijn uw rechten

Aan u komen de volgende rechten toe:

 • recht op inzage;
 • recht op informatie;
 • recht op rectificatie;
 • recht op verwijdering of “vergeten te worden (dit recht is niet absoluut);
 • recht om een gegeven toestemming in te trekken;
 • recht op beperking;
 • recht op verzet;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;

In het geval u gebruik wenst te maken van uw rechten dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij Borrow a Brand op het e-mailadres: info@borrowabrand.com. U bericht zal dan binnen 4 weken na verzending worden beantwoord.

Indien u van mening bent dat BaB bij het verzamelen en/of verwerken van uw gegevens in strijd handelt met wet- en regelgeving dan horen wij dat natuurlijk graag. Wij zullen ons beleid en/of uw

specifieke geval analyseren en waar nodig aanpassen. Het staat u natuurlijk ook vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement

BaB behoudt zicht het recht voor om deze statement te wijzigen. BaB zal u op de hoogte houden van substantiële wijzigen. Het verdient echter de aanbeveling om de statement zo nu en dan te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de actuele stand van zaken.

Contact

In het geval u vragen en/of opmerkingen heeft over het vorenstaande dan kunt u contact met ons op nemen op het e-mailadres: info@borrowabrand.com.